§1 Betingelsernes gyldighed

AP Grading’s tjenester og tilbud leveres udelukkende på grundlag af vores vilkår og betingelser, der er anført nedenfor. AP Grading’s ydelser og varer omfatter bl.a. tilstandsvurdering (“Grading”) af genstande og objekter, som også udelukkende udføres i overensstemmelse med de her anførte vilkår og betingelser. Den version, der er gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er i hvert enkelt tilfælde afgørende. Forbrugere i henhold til disse vilkår og betingelser er fysiske personer, med hvem der indgås forretningsforbindelser, uden at de kan tilskrives en erhvervsmæssig eller selvstændig erhvervsaktivitet. Iværksættere i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt, er fysiske eller juridiske personer eller juridiske partnerskaber med retsevne, med hvem der indgås forretningsforbindelser, og som handler som led i udøvelsen af deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. Kunder i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i disse vilkår og betingelser, er både forbrugere og iværksættere. Afvigende, modstridende eller supplerende almindelige forretningsbetingelser bliver ikke en del af kontrakten, medmindre deres gyldighed udtrykkeligt og skriftligt er godkendt af os.

§2 Tilbud og indgåelse af kontrakt

Vores tilbud er uden forbehold og uforpligtende. Vores præsentationer af ydelser og varer på internettet eller ved andre optrædener (f.eks. messer, udstillinger osv.) udgør ikke et tilbud, men en uforpligtende opfordring til kunden om at afgive et tilbud til eller bestille hos AP Grading. Dette omfatter udtrykkeligt også kundens fremsendelse af varer med henblik på en klassificering af AP Grading. AP Grading forbeholder sig ret til at acceptere tilbud, der er indgivet til AP Grading. Tegninger, illustrationer, dimensioner, vægt og andre forestillinger er kun beskrivende og udgør navnlig ikke nogen garanti for egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske såvel som andre ændringer i form, farve, vægt osv. inden for rammerne af det rimelige. Vi vil straks bekræfte kundens modtagelse af tilbud, ordrer og varer. Modtagelsesbekræftelsen udgør ikke en bindende accept af ordren. Modtagelsesbekræftelsen udgør kun en accept, hvis vi udtrykkeligt angiver dette. En telefonisk accept af en ordre udgør heller ikke en bindende accept fra vores side. Vi er berettiget til at acceptere det i ordren indeholdte kontrakttilbud inden for to uger. Ved tjenesteydelser og varer, der er bestilt elektronisk, er vi berettiget til at acceptere ordren inden for syv arbejdsdage efter, at vi har modtaget den. Accepten af kontrakttilbuddet skal ske skriftligt, digitalt eller i telexform. I tilfælde af omgående levering er accept af kontrakten stiltiende; den skriftlige form erstattes af den vedlagte faktura. Vi er berettiget til at nægte at acceptere ordren. Vores salgspersonale er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige underleverandøraftaler.

§3 Priser

De tilbudte priser er bindende. I tilfælde af særtilbud gælder den tilbudte pris kun for den særlige kampagne, der er begrænset. Prisen er inklusive den lovpligtige moms.

§4 Leverings- og udførelsestid

Datoer og leveringsfrister er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt. Vores angivelser af specifikke leveringstider og leveringsdatoer er under forudsætning af korrekt og rettidig levering fra leverandører og producenter. Dette gælder kun i det tilfælde, at AP Grading ikke er ansvarlig for manglende levering. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive informeret herom.

§5 Misligholdelse af accept

De lovbestemte bestemmelser finder anvendelse. I tilfælde af kundens forsinkede modtagelse er vi berettiget til efter udløbet af en frist (7 kalenderdage) at kræve enten et fast beløb på 25 % af den aftalte købspris eller erstatning af kunden for den faktisk opståede skade. Kunden er berettiget til at bevise, at der er opstået en mindre skade eller ingen skade.

§6 Risikoovergang

For forbrugere overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne og alle de ydelser, som AP Grading leverer, også til forbrugeren i tilfælde af postordrekøb ved overdragelse af varerne og ydelserne til den af forbrugeren angivne transportør (f.eks. postvæsen, pakketjenester, jernbane, andre logistikudbydere, fragtfirmaer eller lignende). AP Grading anbefaler i princippet, at der indgås transportforsikringer i forhold til varernes værdi. For iværksættere overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne til iværksætteren ved overdragelse, ved salg ved levering til et andet sted end opfyldelsesstedet, ved levering af varerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen. Overdragelsen er den samme, hvis kunden er i restance med at acceptere.