Algemene Voorwaarden

§1 Geldigheid van de voorwaarden

De diensten en aanbiedingen van AP Grading worden uitsluitend geleverd op basis van onze hieronder uiteengezette voorwaarden. De diensten en goederen van AP Grading omvatten onder meer de conditiebeoordeling (“Grading”) van voorwerpen en objecten, die eveneens uitsluitend op basis van de hier vermelde voorwaarden worden uitgevoerd. Doorslaggevend is steeds de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie zakelijke betrekkingen worden aangegaan zonder dat hen een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend. Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid met wie zakelijke betrekkingen worden aangegaan en die handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen.

§2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Onze presentaties van diensten en goederen op het Internet of bij andere gelegenheden (zoals beurzen, tentoonstellingen, etc.) vormen geen aanbod, maar een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een offerte uit te brengen aan of te bestellen bij AP Grading. Hieronder valt uitdrukkelijk ook het toezenden van artikelen door de klant met het oog op een sortering door AP Grading. AP Grading behoudt zich het recht voor om aan AP Grading voorgelegde aanbiedingen te accepteren. Tekeningen, illustraties, afmetingen, gewichten en andere voorstellingen zijn slechts beschrijvend en houden met name geen enkele garantie van eigenschappen in. Wij behouden ons het recht voor zowel technische als andere wijzigingen in vorm, kleur, gewicht, enz. aan te brengen binnen de grenzen van het redelijke. Wij zullen de ontvangst van aanbiedingen, bestellingen en artikelen door de klant onverwijld bevestigen. De ontvangstbevestiging houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in. De ontvangstbevestiging houdt slechts een verklaring van aanvaarding in, indien wij dit uitdrukkelijk vermelden. Ook de telefonische aanvaarding van een bestelling geldt niet als bindende aanvaarding onzerzijds. Wij hebben het recht om het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen twee weken te aanvaarden. Bij diensten en goederen die elektronisch worden besteld, hebben wij het recht de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst door ons te aanvaarden. De aanvaarding van het contractaanbod geschiedt schriftelijk, digitaal of per telex. In geval van onmiddellijke levering wordt de aanvaarding van de overeenkomst stilzwijgend bevestigd; de schriftelijke vorm wordt vervangen door de bijgevoegde factuur. Wij hebben het recht de aanvaarding van de bestelling te weigeren. Onze verkopers zijn niet gemachtigd mondelinge nevenafspraken te maken.

§3 Prijzen

De aangeboden prijzen zijn bindend. In het geval van speciale aanbiedingen geldt de aangeboden prijs voor de speciale actie beperkt. De prijs is inclusief de wettelijke omzetbelasting.

§4 Leverings- en uitvoeringstermijn

Data en leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door ons opgegeven specifieke levertermijnen en -data zijn onder voorbehoud van correcte en tijdige levering door leveranciers en fabrikanten. Dit geldt alleen in het geval dat AP Grading niet verantwoordelijk is voor de niet-levering. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

§5 Verzuim van aanvaarding

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. In geval van laattijdige aanvaarding door de klant hebben wij het recht om, na het verstrijken van een respijttermijn (7 kalenderdagen), ofwel een forfaitaire vergoeding van 25% van de overeengekomen koopprijs ofwel een vergoeding van de klant voor de werkelijk geleden schade te eisen. De klant heeft het recht te bewijzen dat een geringere schade of geen schade is ontstaan.

§6 Risico-overgang

Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen en alle door AP Grading geleverde diensten gaat in het geval van een aankoop per postorder ook over op de consument bij de overhandiging van de goederen en diensten aan de door de consument aan te wijzen vervoerder (zoals postdienst, pakketdiensten, spoorwegen, andere logistieke dienstverleners, vrachtvervoerders en dergelijke). AP Grading beveelt in principe het afsluiten van transportverzekeringen aan op basis van de waarde van de goederen. Bij ondernemers gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen over op de ondernemer bij de overdracht, bij verkoop door aflevering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering, bij aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. De overdracht is hetzelfde indien de klant in gebreke is met de aanvaarding.

§7 Garantie

AP Grading garandeert de goede uitvoering van bestellingen en opdrachten. Voor consumenten geldt een garantietermijn van 24 maanden op goederen en diensten. Voor ondernemers geldt een garantietermijn van 6 maanden. De sorteringen worden allemaal onafhankelijk uitgevoerd. Er wordt voor gezorgd dat elke sortering door minimaal drie medewerkers wordt nagekeken.

§8 Betaling

Facturen zijn betaalbaar door bankoverschrijving, credit card betaling, Paypal, contant vooraf, onder rembours, of bij afhaling, tenzij anders overeengekomen. Levering geschiedt steeds franco huis, d.w.z. op kosten van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De goederen worden verzekerd tegen transportschade, indien dit door de klant wordt gewenst en vergoed. Een betaling wordt pas geacht te zijn verricht wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken.

§9 Beperking van aansprakelijkheid

Schadeclaims tegen AP Grading wegens schending van wettelijke of contractuele verplichtingen of om andere redenen zijn uitgesloten, tenzij de schade berust op grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van AP Grading. De aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade is in ieder geval uitgesloten. In het geval van licht nalatig plichtsverzuim zal onze aansprakelijkheid en die van onze plaatsvervangende agenten beperkt zijn tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade. Bij licht nalatig plichtsverzuim dat niet essentieel is voor het contract en waarvan de schending de uitvoering van het contract niet in gevaar brengt, zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk.

§10 Gegevensbescherming en recht van verzet

De voor de transactie noodzakelijke gegevens worden door ons opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling gebruikt.

§11 Herroeping

Recht van herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

§ 12 Geschillen in verband met een online koopcontract

In geval van geschillen in verband met een online aankoopcontract of een online dienstencontract hebben de klant en AP Grading de mogelijkheid om gebruik te maken van een online geschillenbeslechting van de EU-Commissie, te bereiken op: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§13 Gebruiksrecht

De klant stemt ermee in dat de door AP Grading gesorteerde objecten kunnen worden afgebeeld op de website van AP Grading of andere informatiemedia met als doel de service van AP Grading te presenteren.

§14 Slotbepaling

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. In het geval van consumenten die hun overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De bepalingen van het UN-koopverdrag zijn niet van toepassing. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen onze vestigingsplaats. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of wanneer de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant op het tijdstip van het instellen van de vordering onbekend is. Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling waarvan het economisch succes dat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.