Privacy Beleid

1. privacy in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?.
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door het feit dat u ze ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch van zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiertoe kunt u, evenals voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analytics tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde programma’s niet te gebruiken. Uitgebreide informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in dit privacybeleid.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over het verantwoordelijke kantoor

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Daxwaz Acar
Hoher Kamp 3A
48465 Schüttorf
E-Mail: info@apgrading.net

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Terugtrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) lit. e of f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar conform art. 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissen en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u in plaats van het wissen om de beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsvorderingen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van het wissen.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Aanzegging tegen promotionele e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Indien cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • Hostnaam van de benaderende computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Inlichtingen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (Art. 6 (1) (f) DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van verzoeken die aan ons zijn verzonden.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. sociale media

Facebook plugins (Like & Share button)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s in verband kan brengen met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Twitter-plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Het gebruik van de Twitter-plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings.

Instagram Plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA geïntegreerd.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram-plugin is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.